top of page

Biologická léčba

Biologické léčby artrózy kolene II. a III. stupně

Osteoartróza je v současné době nejčastějším kloubním onemocněním a významně přispívá ke zvýšení nemocnosti a invalidity. Postihuje asi 10 % populace a její výskyt stoupá s věkem.Mechanismus vzniku osteoartrózy:

Hlavním mechanismem rozvoje osteoartrózy (OA) je poškození kloubní chrupavky.

Stavba kloubu

Hyalinní chrupavka pokrývající kostěné plochy kloubu je bezcévní (avaskulární) elastická tkáň s vysokou metabolickou aktivitou – procesy její obnovy a odbourávání jsou za normálních okolností v rovnováze. Porušením této rovnováhy ve prospěch degradačních procesů dochází k jejímu postupnému a nevratnému poškození a rozvoji artrózy.

Za prvotní spouštěcí mechanismus rozvoje artrózy jsou považovány metabolické změny v buňkách chrupavky (chondrocyty). Tyto změny vedou k rozpadu chondrocytů, ze kterých se uvolňují enzymy vedoucí k destrukci hmoty chrupavky. Chrupavka měkne, snižuje se její výška, vytvářejí se v ní trhliny a její části se uvolňují do kloubní štěrbiny. Na tyto procesy reaguje měkká nitrokloubní výstelka (synoviální blanka) zánětem s nadměrnou tvorbou synoviální tekutiny uvnitř kloubu („kloubní maz“) (Obr. 1). Kloubní maz je viskózní tekutina vznikající filtrací krevní plazmy a slouží jednak k výživě a udržení pružnosti chrupavky, a dále k zachování normální pohyblivosti v kloubu – zmírňuje tření kloubních ploch, tlumí nárazy a zvyšuje kloubní lubrikaci. U kloubu postiženého OA se však tyto fyziologické vlastnosti synoviální tekutiny výrazně zhoršují. Osteoartróza je proces komplexní, kromě změn v chrupavkách a měkkých kloubních strukturách (kloubní pouzdro, vazy) dochází také ke změnám v přilehlých kostech. Kostní tkáň těsně pod postiženou chrupavkou (tzv subchondrální oblast) reaguje svým zbytněním (subchondrální skleróza) a přestavbou, dochází v ní k rozvoji kostních pseudocyst a v nejtěžších případech až ke kostní destrukci a deformitám postiženého kloubu.


Typy osteoartrózy:

Rozlišujeme dva základní typy OA, a to artrózu primární a sekundární. Zatímco u primární (idiopatické) OA neznáme bezprostřední vyvolávající příčinu poškození chrupavky, u sekundární OA je proces degenerace chrupavky důsledkem rozličných patologických dějů a může doprovázet mnohá onemocnění. Nejčastěji navazuje na dlouhodobé mechanické přetížení kloubu (nadváha, nepřiměřená sportovní aktivita), může být následkem neléčených vrozených kloubních vad (nejčastěji vrozené dysplazie kyčelního kloubu), nitrokloubních zlomenin, chronických kloubních zánětů (např. revmatoidní či psoriatická artritida), nebo doprovází některá metabolická systémová onemocnění (onemocnění štítné žlázy, cukrovka, Gaucherova nemoc, nemoci „z ukládání krystalů“ do kloubu - např. dna a další).

Klinický obraz osteoartrózy:

Hlavním příznakem OA je bolest v kloubu, zpočátku na začátku pohybu (tzv startovací bolest); po rozhýbání dochází k jejímu zmírnění či vymizení. S pokračujícím onemocněním se objevuje i bolest v průběhu pohybu či ponámahová a v nejpokročilejších stádiích OA bolest klidová a noční. Dalšími příznaky OA jsou ranní ztuhlost kloubu a omezení rozsahu pohybů spojené později s již viditelnými deformitami v postižené oblasti.

Mezi osteroartrózou nejčastěji postižené klouby patří klouby kyčelní (koxartróza), kolenní (gonartróza), drobné ruční klouby, skloubení obratlových těl a kloub ramenní (omartróza).

Diagnostika osteoartrózy:

RTG Artróza, pokročilejší nález vpravo

Vedle anamnézy a fyzikálního vyšetření postiženého kloubu specialistou (ortopedem) je zlatým standardem v diagnostice OA rentgenový snímek kloubu (RTG). I dnes je v platnosti hodnocení stupně OA právě na základě přítomnosti RTG změn typických pro jednotlivá stádia OA (RTG kritéria dle Kellgrena-Lawrence). Ve stádiu I je postižení kloubu minimální, u nejpokročilejšího IV. stádia vidíme na RTG již úplné vymizení kloubní štěrbiny a výraznou reakci okolní kostní tkáně s okrajovými kostními výrůstky, sklerózou a pseudocystami, mnohdy také pokročilé deformity a vadné postavení kloubu (Obr. 2). K posouzení množství a charakteru kloubního výpotku je suverénní metodou nebolestivé ultrasonografické vyšetření (UZ). Ostatní zobrazovací vyšetření se běžně k diagnostice OA nevyužívají.


Léčba osteoartrózy:

Léčba OA je v principu dvojího typu – tzv konzervativní (tedy nechirurgická) a léčba chirurgická. Nedílnou součástí komplexního léčebného přístupu pacienta s OA je také jeho důsledné poučení o povaze a charakteru nemoci a nutnost spolupráce s ošetřujícím lékařem.


 1. Konzervativní léčba zahrnuje režimová opatření (omezení přetěžování kloubu, odlehčení kloubu pomocí opěrných pomůcek), léčbu rehabilitační a pohybovou a v neposlední řadě léčbu medikamentózní. Důležitou úlohu sehrávají léky tlumící bolest (analgetika). Nejčastěji užívanými analgetiky jsou paracetamol (Paralen), tramadol (Tramal) a tzv nesteroidní antirevmatika (NSAID). Výhodou NSAID je kromě potlačení bolesti i jejich účinek protizánětlivý. V současné době se ustupuje od podávání „starší“ generace NSAID (diclofenak – Diclofenac; ibuprofen - Ibalgin) a přechází se na šetrnější „novější“ NSAID (např. nimesulid – Aulin, meloxicam – Movalis). Dlouhodobé nebo nadměrné podávání NSAID má však svoje limitace – jde především o nežádoucí účinky, z nichž nejčastější je poškození žaludeční sliznice či funkce ledvin, a také o fakt, že jimi vyvolaný protibolestivý účinek může vést při chybění bolesti jakožto varovného příznaku k neúměrnému přetěžování kloubu, a tím ke zhoršení OA. Další skupinou léků jsou tzv pomalu působící léky (SYSADOA), které jsou známé spíše pod názvem „chondroprotektiva“ (glukosaminsulfát, chondrointinsulfát, diacerhein). Nástup jejich účinku je pomalý (asi 2 měsíce), ale jejich příznivý efekt může přetrvávat dlouhodobě (v řádu měsíců). Podávat je lze celkově ve formě tablet, nebo jako nitrokloubní injekce. Zde se nejvíce využívá podání kyseliny hyaluronové (Hyalgan, Synvisc).

 2. Chirurgická léčba patří na specializované pracoviště a zahrnuje několik možných postupů, které jsou prováděné vždy s přihlédnutím k individuálnímu postižení. Jde např. o synovektomii (odstranění kloubní výstelky), odstranění kloubních „nečistot“ a v neposlední řadě o náhradu kloubu implantátem (aloplastika).


Nové možosti léčby v klinických studiích pacientů s artrózou kolenního kloubu na klinikách CCR.


Léčba artrózy kolene číslo 1.

Klinická studie pro pacienty se symptomatickou (bolestivou) středně závažnou primární artrózou kolenního kloubu (gonartrózou). Kolenní kloub patří k nejčastěji postiženým kloubům vůbec, a protože jde o nosný kloub, je jeho postižení OA pro nemocného značně limitující a výrazně ho omezuje i v běžných denních činnostech. Zkoušenou studijní látkou je v rámci této klinické studie (studie JTT-000) přípravek.


JTT-000 patří do „nové“ generace nitrokloubně podávaných látek a primárně byl vyvinutý ke zmírnění léčby bolesti a zlepšení hybnosti kloubů u nemocných s OA kolene. Preparát se skládá ze tří účinných komponent, které se navzájem doplňují v jednotlivých účincích svého působení. První komponentou jsou "frakce plazmatických bílkovin" (albuminy, globuliny, fibrin), vytváří gelovou formu přípravku. K tomu přispívá i další účinná látka, a to kyselina hyaluronová (HA). Kyselina hyaluronová je přirozeně produkována buňkami kloubní chrupavky i buňkami nitrokloubní výstelky. Tvoří významnou stavební součást hmoty chrupavky a vyskytuje se i v nitrokloubní (synoviální) tekutině. Zde vytváří obrovské prostorové sítě, váže se na další bílkoviny synoviální tekutiny a toto uspořádání díky své vysoké hustotě vytváří tenký film, který odděluje třecí plochy chrupavek. Díky tomu jsou kloubní chrupavky chráněny a méně opotřebovány. Podání HA nitrokloubně tedy zlepšuje viskozitu nitrokloubní tekutiny (působí jako „mazivo“ a tlumič nárazů), ale působí i protizánětlivě a podporuje procesy regenerace chrupavky samotné. Všechny tyto účinky HA vedou ke klinicky významnému snížení bolestivosti postiženého kloubu. Poslední komponentou preparátu JTT-000 je clonidin. Jde o lék používáný k léčbě vysokého krevního tlaku, do přípravku je však podáván pro jeho schopnost rychle tlumit bolest po podání nitrokloubní injekce.

Přípravek JTT-000 byl již testován v rámci předchozí klinické studie na 164 pacientech s osteoartrózou kolenního kloubu a zde prokázal svoji vysokou účinnost v tlumení bolesti a zlepšení kloubní pohyblivosti. Jeho podání bylo velmi dobře snášeno a nevyskytly se žádné nežádoucí účinky.


Podání léčiva probíhá jedinou aplikací nitrokloubní injekce. Jde o nekomplikovaný výkon s minimální bolestivostí, který je prováděn zkušeným odborníkem.

Pouze pro pacienty ve věku 40 - 75 let!Léčba artrózy kolene číslo 2.

Nový lék působí na kmenové buňky na povrchu chrupavky což vede k aktivaci reparativních pochodů. Zařazeni budou pacienti s radiograficky potvrzenou OA kolene stádia 2–3 dle Kellgrena a Lawrence (K-L), středně až silně symptomatickou podle skóre bolesti WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index) 20–45 na škále 0–50, před zahájením podávání hodnoceného přípravku.


Do klinického hodnocení bude zařazeno přibližně 55 z České republikyLéčba artrózy kolene číslo 3.

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, vehikulem kontrolovaná studie fáze 2 hodnotící bezpečnost, účinnost a farmakokinetiku jednorázové dávky EP-104IAR po dobu 24 týdnů u pacientů s osteoartrózou kolena.


V tomto klinickém hodnocení se zkoumá experimentální lék určený k úlevě od bolesti, který se podává jako jediná injekce do kolene. Hodnocení trvá až 32 týdnů (8 měsíců) a zahrnuje obecná lékařská vyšetření, jako je zdravotní prohlídka, rentgen kolene a také testy krve a moči.

S účastí v hodnocení nebudou spojeny žádné náklady. Obdržíte náhradu odpovídajících výdajů spojených s Vaší účastí na studijních návštěvách v centru klinickém hodnocení.


Kdo se může zúčastnit tohoto klinického hodnocení?


Podmínky pro účast a léčbu:

 • Je vám minimálně 40 let

 • Vám byla diagnostikována osteoartróza kolene

 • Nedosáhli jste dostatečné úlevy od bolesti při léčbě analgetiky nebo NSAID

 • Během posledních 9 měsíců jste neměli infekci v koleni

 • Během posledních 3 měsíců jste nedostali injekci steroidů do kolene

 • Během posledních 6 měsíců jste nedostali injekci kyseliny hyaluronové nebo proloterapii /plazmu bohatou na krevní destičky do kolene

 • V loňském roce jste nepodstoupili velkou operaci ani artroskopii kolene

 • Neplánujete podstoupit v příštích 32 týdnech (8 měsících) operaci kolene

 • Znalost ovládání dotykových telefonů pro komunikaci s lékařem a odesílání formulářů


Máte zájem o jednu z uvedených možností léčby artrózy kolene?


Pokud splňujete základní kritéria, vyplňte formulář níže. Následně vás bude kontaktovat náš odborný personál a domluví s vámi lékařskou prohlídku, kde vybereme nejvhodnější formu léčby.Comments


Co je biologická léčba 
Specialisté & biologická léčba
Biologická léčba v mediích
bottom of page